ALGEMENE VOORWAARDEN 
I Algemeen 
1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij een overeenkomst tot stand gekomen is via Bulgaarsewinkel.nl en deze optreedt als verkoper jegens een koper. 
1.2. Bulgaarsewinkel.nl is een website (webwinkel) en handelsnaam van L` Oriental Sofia gevestigd te Eindhoven. 
1.3. Bulgaarsewinkel.nl biedt via de website diensten aan betreffende het verkopen en leveren van levensmiddelen en aanverwante artikelen door heel Nederland. 
1.4. Eventuele door de koper gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 
1.5. Wijzigingen in de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de verkoper en de koper zijn overeengekomen. 
1.6. Bulgaarsewinkel.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 
II Begripsbepalingen 
2.1 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “koper” wordt daarmee bedoeld een wederpartij van Bulgaarsewinkel.nl, een natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die via de website opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. 

2.2 Een bestelling bestaat uit de goederen die vermeld staan in de tot stand gekomen overeenkomst. 

III. Aanbiedingen en overeenkomst 
3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven via de website dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Webwinkel Bulgaarsewinkel.nl is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
3.2 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden; De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan webwinkel Bulgaarsewinkel.nl verzonden. Deze gegevens zijn door de webwinkel ontvangen; of de webwinkel heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële koper schriftelijk akkoord is bevonden. 
3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Bulgaarsewinkel.nl herroepen worden in geval de koper niet aan de door Bulgaarsewinkel.nl gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan. 
3.4 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De koper is de prijs verschuldigd die Bulgaarsewinkel.nl in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. 
3.5 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Bulgaarsewinkel.nl worden verstrekt via de website worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Bulgaarsewinkel.nl kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 
3.6 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door webwinkel Bulgaarsewinkel worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 
3.7 Afhankelijk van de ordergrootte uitgedrukt in Euro’s kunnen er verpak- en verzendkosten in rekening worden gebracht. Deze komen uit uiting in het totaal te betalen bedrag inclusief omzetbelasting 
3.8 Het kan voorkomen dat op de dag van aflevering de bestelde producten niet op voorraad zijn. De verkoper zal dit een dag voor de levering aan de klant kenbaar maken via het in de overeenkomst ingevulde telefoonnummer of e-mailadres. In dit geval kunnen er drie situaties ontstaan: de bestelling wordt geannuleerd en de betaling gerestitueerd, de bestelling wordt deels geannuleerd en de waarde van de ontbrekende producten betaling gerestitueerd of de bestelling wordt compleet op een later moment nader te bepalen. Indien er geen contact kan worden gelegd word de bestelling verzonden met de producten die op voorraad zijn en word het bedrag van de overige missende producten teruggestort op bankrekening.
3.9 Als een overeenkomst conform artikel 3.3 tot stand gekomen is, kan de koper een order niet meer wijzigen of annuleren. 
3.10 Het aanvullend bestellen van nieuwe producten leidt altijd tot een nieuwe order met de daarin eventueel geldende verpak- en verzendkosten. Ook in het geval van vervangingsbestellingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen genoemd in artikel 3.8. 
3.11 De bedenktijd, herroepingsrecht, als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek. 
IV Levering en levertijd 
4.1 Bestellingen worden door Bulgaarsewinkel.nl overgedragen aan Postnl. 
4.2 Na het ontvangen van de order zal de klant worden geïnformeerd over het verloop van de aflevering. 
4.3 De door Bulgaarsewinkel.nl aangegeven tijd geld als indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
4.4 Terstond na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Eventuele geconstateerde verschillen ten opzichte van het bestelde, schade aan verpakking, en problemen ten aanzien van de conditie van de producten dienen direct per mail dan wel telefonisch aan Bulgaarsewinkel.nl te worden gemeld overeenkomstig artikel 
VI 
4.5 Indien op het beoogde moment van levering door Postnl noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Bulgaarsewinkel.nl vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede conditie van de producten. 
4.6 Indien het pakket is afgegeven bij de buren of een afhaalpunt is het de verantwoording van de koper om de bestelling tijdig op te halen. Vanaf het moment van aflevering van het pakket is Bulgaarsewinkel.nl niet meer verantwoordelijk voor de juiste conditie van de producten.. 
4.7 Als Postnl de in het voorgaand gestelde de bestelling weer meeneemt dan wordt de bestelling daags nog een keer aangeboden op het door de koper aangeven afleveradres. Indien de bestelling alsnog niet kan worden afgeleverd zal het retour worden gestuurd naar Bulgaarsewinkel.nl. Daarna vervallen alle aanspraken van de koper inzake de overeenkomst, inclusief het recht op restitutie van het door de koper betaalde bedrag. 
V Overmacht 
5.1 De verkoper is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn de aflevering van de door de koper gekochte zaken op te schorten, indien als een direct of indirect gevolg van één of meer in artikel 5.2. vermelde oorzaken – onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst waren te voorzien – redelijkerwijze de zaken niet of niet tijdig kunnen worden afgeleverd. 
5.2 Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van onder meer oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terreuraanslagen, onlusten, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door een leverancier van wie de verkoper zijn zaken betrekt, defecten aan machines en installaties waaronder koelinstallaties, defecten aan vervoermiddelen, transportbelemmeringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan. 
5.3 Indien door overmacht als bedoeld in artikel 5.2. de levering niet op de gewenste dag kan plaatsvinden, zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. De koper heeft dan recht op vergoeding van het door hem betaalde bedrag op basis van de ontbonden overeenkomst. 
VI Klachten 
6.1 Indien de koper producten, overeenkomstig artikel 4.5, 4.6 en of 4.7 ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden dient de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen drie uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. De periode van 3 uur gaat in op het moment dat de goederen zijn ontvangen dan wel afgegeven overeenkomstig het vermelde in artikelen 4.6 en 4.7. Hiervoor kan de koper contact opnemen met onze klantenservice via info@bulgaarsewinkel.nlof via het telefoonnummer 0618848408. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed en snel als mogelijk wordt afgehandeld. 

6.2 De koper is verplicht de producten, ter zake waarvan is gereclameerd gedurende een redelijke termijn, doch in ieder geval 5 dagen ter beschikking van de verkoper te houden en alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van hem gevergd mag worden om de kwaliteit die geconstateerd is bij aflevering constant te houden. Indien gewenst door de verkoper zal hij in deze periode een afspraak maken op welk tijdstip hij langskomt om het product mee terug te nemen voor onderzoek. 
6.3 Als de verkoper de klacht gegrond verklaart heeft de koper recht op restitutie van de waarde van de gereclameerde goederen zoals die vermeld staan in de overeenkomst. 
6.4 Overige klachten omtrent de dienstverlening van de koper kunnen via het e-mailadres of de telefoon worden gemeld aan webwinkel Bulgaarsewinekl.nl. Conform artikel 7 kunnen overige dan productgerelateerde klachten nooit lijden tot een schadevergoeding. 
6.5 Retourzendingen door de koper zijn slechts toegestaan indien de verkoper daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend. 
VII Aansprakelijkheid 
7.1 Bulgaarsewinkel.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, aan de zijde van koper of van derden hieronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden. 
7.2 De koper vrijwaart Bulgaarsewinkel.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken. 
7.3 Indien de verkoper door de koper aansprakelijk wordt gehouden wegens een gebrekkige levering, zal de door de verkoper te betalen schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken. 
7.4 De verkoper aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die de koper zal lijden als gevolg van het feit dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of hebben, tenzij de koper aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de verkoper dan wel dat hij bewijst dat de verkoper met het gebrek bekend is geweest en de koper de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen. 
VIII Persoonsgegevens 
8.1 Alle door (potentiële) kopers ten behoeve van hun aanbod beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld. Bulgaarsewinkel.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. 
IX Toepasslijk recht 
9.1 Op alle overeenkomsten tussen de koper en de verkoper gesloten, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 
9.2 De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
XV Geschillen 
10.1 Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter in de Rechtbank, zulks met uitzondering van die geschillen welke tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren. 
10.2 De uitleg volgens de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bindend. 

Bulgaarsewinkel.nl november 2015 

ALGEMENE VOORWAARDEN
I Algemeen
1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij een overeenkomst tot stand gekomen is via Bulgaarsewinkel.nl en deze optreedt als verkoper jegens een koper.
1.2. Bulgaarsewinkel.nl is een website (webwinkel) en handelsnaam van L` Oriental Sofia gevestigd te Eindhoven.
1.3. Bulgaarsewinkel.nl biedt via de website diensten aan betreffende het verkopen en leveren van levensmiddelen en aanverwante artikelen door heel Nederland.
1.4. Eventuele door de koper gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
1.5. Wijzigingen in de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de verkoper en de koper zijn overeengekomen.
1.6. Bulgaarsewinkel.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
II Begripsbepalingen
2.1 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “koper” wordt daarmee bedoeld een wederpartij van Bulgaarsewinkel.nl, een natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die via de website opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

2.2 Een bestelling bestaat uit de goederen die vermeld staan in de tot stand gekomen overeenkomst.

III. Aanbiedingen en overeenkomst
3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven via de website dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Webwinkel Bulgaarsewinkel.nl is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.2 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden; De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan webwinkel Bulgaarsewinkel.nl verzonden. Deze gegevens zijn door de webwinkel ontvangen; of de webwinkel heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële koper schriftelijk akkoord is bevonden.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Bulgaarsewinkel.nl herroepen worden in geval de koper niet aan de door Bulgaarsewinkel.nl gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
3.4 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De koper is de prijs verschuldigd die Bulgaarsewinkel.nl in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
3.5 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Bulgaarsewinkel.nl worden verstrekt via de website worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Bulgaarsewinkel.nl kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
3.6 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door webwinkel Bulgaarsewinkel worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.7 Afhankelijk van de ordergrootte uitgedrukt in Euro’s kunnen er verpak- en verzendkosten in rekening worden gebracht. Deze komen uit uiting in het totaal te betalen bedrag inclusief omzetbelasting
3.8 Het kan voorkomen dat op de dag van aflevering de bestelde producten niet op voorraad zijn. De verkoper zal dit een dag voor de levering aan de klant kenbaar maken via het in de overeenkomst ingevulde telefoonnummer of e-mailadres. In dit geval kunnen er drie situaties ontstaan: de bestelling wordt geannuleerd en de betaling gerestitueerd, de bestelling wordt deels geannuleerd en de waarde van de ontbrekende producten betaling gerestitueerd of de bestelling wordt compleet op een later moment naar de klant verstuurd.
3.9 Als een overeenkomst conform artikel 3.3 tot stand gekomen is, kan de koper een order niet meer wijzigen of annuleren.
3.10 Het aanvullend bestellen van nieuwe producten leidt altijd tot een nieuwe order met de daarin eventueel geldende verpak- en verzendkosten. Ook in het geval van vervangingsbestellingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen genoemd in artikel 3.8.
3.11 De bedenktijd, herroepingsrecht, als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
IV Levering en levertijd
4.1 Bestellingen worden door Bulgaarsewinkel.nl overgedragen aan Postnl.
4.2 Na het ontvangen van de order zal de klant worden geïnformeerd over het verloop van de aflevering.
4.3 De door Bulgaarsewinkel.nl aangegeven tijd geld als indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
4.4 Terstond na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Eventuele geconstateerde verschillen ten opzichte van het bestelde, schade aan verpakking, en problemen ten aanzien van de conditie van de producten dienen direct per mail dan wel telefonisch aan Bulgaarsewinkel.nl te worden gemeld overeenkomstig artikel
VI
4.5 Indien op het beoogde moment van levering door Postnl noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Bulgaarsewinkel.nl vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede conditie van de producten.
4.6 Indien het pakket is afgegeven bij de buren of een afhaalpunt is het de verantwoording van de koper om de bestelling tijdig op te halen. Vanaf het moment van aflevering van het pakket is Bulgaarsewinkel.nl niet meer verantwoordelijk voor de juiste conditie van de producten..
4.7 Als Postnl de in het voorgaand gestelde de bestelling weer meeneemt dan wordt de bestelling daags nog een keer aangeboden op het door de koper aangeven afleveradres. Indien de bestelling alsnog niet kan worden afgeleverd zal het retour worden gestuurd naar Bulgaarsewinkel.nl. Daarna vervallen alle aanspraken van de koper inzake de overeenkomst, inclusief het recht op restitutie van het door de koper betaalde bedrag.
V Overmacht
5.1 De verkoper is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn de aflevering van de door de koper gekochte zaken op te schorten, indien als een direct of indirect gevolg van één of meer in artikel 5.2. vermelde oorzaken – onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst waren te voorzien – redelijkerwijze de zaken niet of niet tijdig kunnen worden afgeleverd.
5.2 Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van onder meer oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terreuraanslagen, onlusten, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door een leverancier van wie de verkoper zijn zaken betrekt, defecten aan machines en installaties waaronder koelinstallaties, defecten aan vervoermiddelen, transportbelemmeringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
5.3 Indien door overmacht als bedoeld in artikel 5.2. de levering niet op de gewenste dag kan plaatsvinden, zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. De koper heeft dan recht op vergoeding van het door hem betaalde bedrag op basis van de ontbonden overeenkomst.
VI Klachten
6.1 Indien de koper producten, overeenkomstig artikel 4.5, 4.6 en of 4.7 ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden dient de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen drie uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. De periode van 3 uur gaat in op het moment dat de goederen zijn ontvangen dan wel afgegeven overeenkomstig het vermelde in artikelen 4.6 en 4.7. Hiervoor kan de koper contact opnemen met onze klantenservice via info@bulgaarsewinkel.nlof via het telefoonnummer 0618848408. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed en snel als mogelijk wordt afgehandeld.

6.2 De koper is verplicht de producten, ter zake waarvan is gereclameerd gedurende een redelijke termijn, doch in ieder geval 5 dagen ter beschikking van de verkoper te houden en alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van hem gevergd mag worden om de kwaliteit die geconstateerd is bij aflevering constant te houden. Indien gewenst door de verkoper zal hij in deze periode een afspraak maken op welk tijdstip hij langskomt om het product mee terug te nemen voor onderzoek.
6.3 Als de verkoper de klacht gegrond verklaart heeft de koper recht op restitutie van de waarde van de gereclameerde goederen zoals die vermeld staan in de overeenkomst.
6.4 Overige klachten omtrent de dienstverlening van de koper kunnen via het e-mailadres of de telefoon worden gemeld aan webwinkel Bulgaarsewinekl.nl. Conform artikel 7 kunnen overige dan productgerelateerde klachten nooit lijden tot een schadevergoeding.
6.5 Retourzendingen door de koper zijn slechts toegestaan indien de verkoper daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.
VII Aansprakelijkheid
7.1 Bulgaarsewinkel.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, aan de zijde van koper of van derden hieronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
7.2 De koper vrijwaart Bulgaarsewinkel.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken.
7.3 Indien de verkoper door de koper aansprakelijk wordt gehouden wegens een gebrekkige levering, zal de door de verkoper te betalen schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken.
7.4 De verkoper aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die de koper zal lijden als gevolg van het feit dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of hebben, tenzij de koper aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de verkoper dan wel dat hij bewijst dat de verkoper met het gebrek bekend is geweest en de koper de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen.
VIII Persoonsgegevens
8.1 Alle door (potentiële) kopers ten behoeve van hun aanbod beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld. Bulgaarsewinkel.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
IX Toepasslijk recht
9.1 Op alle overeenkomsten tussen de koper en de verkoper gesloten, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
9.2 De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
XV Geschillen
10.1 Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter in de Rechtbank, zulks met uitzondering van die geschillen welke tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren.
10.2 De uitleg volgens de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bindend.

Bulgaarsewinkel.nl november 2015


(Download de Algemene voorwaarden/Условия als PDF bestand./Изтегли Algemene voorwaarden/Условия в PDF)
© 2014 - 2020 Bulgaarsewinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.